ÇALIŞMA ALANLARI

CEZA HUKUKU

 • Soruşturma aşamasında gerek kollukta gerekse Savcılık Makamında,
 • Ağır Ceza Mahkemelerinde,
 • Asliye Ceza Mahkemelerinde,
 • Sulh Ceza Mahkemelerinde,
 • Çocuk Mahkemelerinde,
 • İcra Ceza Mahkemelerinde,
 • Askeri Ceza Mahkemelerinde, görülecek tüm suçlarda ve açılacak davalarda gerek sanık müdafisi gerekse katılan/mağdur vekilliği.
 • Temyiz aşamasında (Yargıtay Ceza Dairelerinde) bulunan dosyaların takibi, incelenmesi, gerekçeli/ayrıntılı “Temyiz Dilekçesi” hazırlanması, murafaasında(duruşma) savunmasının yapılması.
 • Ceza hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi,

 

AİLE HUKUKU

 • Nişanın Bozulmasından doğan hediyelerin geri verilmesi, maddi-manevi tazminat davaları,
 • Evlenmeye mahkemece izin verilmesi davası,
 • Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi için koruyucu tedbir talebi (6284 sy.lı kanundan doğan)
 • Ayrılık davası,
 • Her türlü sebebe dayanan “Boşanma Davaları”,
 • Anlaşmalı Boşanma Davası,
 • Boşanma sonrasında eşya alacağı davaları,
 • Boşanma sebebiyle maddi-manevi tazminat davaları,
 • Evlenmenin butlanı (iptali) davaları,
 • Nesebin (Soybağı) düzeltilmesi davaları,
 • Babalığın tespiti davaları,
 • Yoksulluk / iştirak / yardım nafakası bağlanması davaları,
 • Nafakanın artırımı / kaldırılması / düşürülmesi davaları
 • Nafakanın icra marifetiyle tahsili,
 • Velayet ile ilgili davalar,
 • Yabancı mahkemelerin aile hukukuna yönelik kararlarının tanınması ve tenfizi,
 • Aile hukukuna yönelik sözlü ve yazılı danışmanlık hizmeti verilmesi,

 

KİŞİLER HUKUKU

 • Ad üzerindeki hakkın korunmasına yönelik Tespit davası, Tecavüzün kaldırılması davası, Tecavüzün önlenmesi davası, Tazminat davaları,
 • Kişiliğin korunması davaları,
 • Gaiplik kararı verilmesi davaları,
 • Kişisel durum kütüklerinde değişiklik ve düzeltim yapılması ile ilgili davalar, (doğum,ölüm,evlenme,yaş,din,nesep,evlatlık vs. kayıtlar)
 • Cinsiyet değişikliği davaları,
 • İsim düzeltme davaları,
 • Vasi/kayyım atanması,           

 

İŞ HUKUKU 

 • İş akdinin feshi davaları,
 • Kıdem Tazminatı
 • İhbar Tazminatı,
 • Ücret Alacakları (Ulusal gün ve genel tatil günleri, fazla mesai ücreti, yıllık ücretli izin ve bakiye ücret alacakları) ile ilgili davalar,
 • Kötüniyet tazminatı davaları,
 • İş Kazası nedeniyle maddi-manevi tazminat davaları,
 • İşe iade davaları,
 • Sigortalılık başlangıcının ve sigortalı hizmetin tespiti davaları,
 • Sosyal güvenlik hukukundan doğan davalar,
 • İş sözleşmesi hazırlanması,
 • İş sözleşmesinin feshi için gerekli evrakların hazırlanması,
 • İş hukukunda gerekli ihtarnamelerin ve ibranamelerin hazırlanması,
 • İş hukukuna ilişkin her türlü danışmanlık hizmeti.

 

GAYRİMENKUL HUKUKU

 • Mülkiyet, Kat mülkiyeti , Müşterek mülkiyet, İştirak halinde mülkiyet,
 • Ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şuyu),
 • Elatmanın önlenmesi davası,
 • Ecrimisil davaları,
 • İstihkak davaları,
 • İpotekten doğan davalar,
 • Yabancıların Türkiye’ de gayrimenkul edinmeleri,
 • Devir ve ferağ işlemleri
 • Mülkiyeti nakleden sözleşmeler,
 • Harici satışlar,
 • Muvazaa,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri,
 • Miras payının devri, bağış, ölünceye kadar bakma vaadi sözleşmeleri,
 • Olağan-Olağanüstü zamanaşımı sebebiyle tapu iptali ve tescil davası,
 • Tapu İptal ve Tescil Davaları,
 • Kamulaştırma,
 • Kamulaştırmasız elatma,
 • Kamu malları,
 • Ormanlar (sınırlandırma, orman sınırı dışına çıkarma, zilyetlik şerhi),
 • Arsa üzerine inşaat,
 • Üst hakkı,
 • İştira ve önalım (şufa) hakkı,
 • Zorunlu geçit hakkı,
 • Komşuluk hukukundan kaynaklanan davalar,
 • Zilyetlik, zilyetliğin korunması davaları,
 • Tapu sicili,
 • Yolsuz tescil,
 • Tapu sicilinin tahsisi davaları,
 • Sınır ve Yüzölçümünün tashihi davaları,
 • Tapuya kayıtlı isim ve soyad, cins tashihi davaları.
 • Kat mülkiyetinden doğan davalar,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan davalar,
 • Tahliye davaları,
 • İpotek ve rehin tesis işlemleri,

 

MİRAS HUKUKU

 • Mirasçılıktan çıkarma,
 • Mirastan Feragat sözleşmesi
 • Mirastan feragat sözleşmesinin feshi,
 • Mirasın reddi,
 • Mirasın reddinin iptali davası,
 • Mirasta Tenkis Davası,
 • Mirasta denkleştirme davaları,
 • Miras payının devri,
 • Mirasçılık Belgesi (veraset ilamı) alınması / iptali davaları,
 • Vasiyetname / Miras sözleşmesi hazırlanması hususunda hukuki danışmanlık
 • Ölüme bağlı tasarrufların yorumu, iptali ve hükümsüzlüğü davaları,
 • Vasiyetnamenin açılması davası,
 • Miras sebebiyle istihkak davası,
 • Taksim davası,
 • İştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi davası,
 • Miras hukuku konularında yazılı ve sözlü danışmanlık hizmetleri verilmesi,

 

MADDİ – MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI

 • Beden ve ruh sağlığının ihlali sonucu,
 • Adam ölmesinden doğan,
 • Destekten yoksun kalma tazminatı
 • Mülkiyetin zarar görmesinden doğan,
 • İş kazasından doğan,
 • Trafik kazalarından doğan tazminatlar,
 • Kişilik haklarının ihlali sonucu,
 • Kişilik haklarının basın yoluyla ihlali sonucu,
 • Nişanı bozmanın sonucu,
 • Boşanma sonucu,
 • Babalık davası sonucu,
 • Sözleşmenin ihlali sonucu,

 

KİRA HUKUKU

 • Kira sözleşmesi hazırlanması,
 • Kira ücreti alacağının tahsili,
 • Kira parasının tespiti davası,
 • Kira parasının indirilmesi,
 • Kiralayan ile kiracının hak ve borçları,
 • Tahliye davaları,
 • Fuzuli işgal sebebiyle tahliye,
 • Kira sözleşmesinin tapuya şerh verilmesi,
 • Kira sözleşmesinde kefalet hali,
 • Sözleşmenin feshi,

 

TÜKETİCİ HUKUKU

 • Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne başvuru yapılması,
 • Ayıplı mal veya ifadan doğan davalar,
 • Tazminat davaları,
 • Banka kredi sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar,
 • Tüketici kredi sözleşmelerinde haksız alınan dosya masrafı, ekspertiz ücreti vs. iadesi,
 • Kredi kartından doğan ihtilaflar,
 • Paket turlardan doğan davalar,
 • Abonelik sözleşmelerinden doğan ihtilaflar,

 

İCRA-İFLAS HUKUKU

 • Çek/senet/bono için icra takibi yapılması,
 • Alacakların icra yoluyla tahsili,
 • Toplu icra takibi yapılması,
 • Nafaka alacağının icrası,
 • İlamların icrası,
 • İcra takibine itiraz edilmesi,
 • Menfi tespit ve istirdat davaları,
 • İstihkak davaları,
 • İhtiyati haciz kararı alınması ve icrası,
 • Tasarrufun iptali davaları,
 • İflasın ertelenmesi,
 • Konkordato ve iflas davaları,

 

BORÇLAR HUKUKU

 • Sebepsiz Zenginleşmeden doğan davalar,
 • Borç/alacak davaları,
 • İstisna(Eser) Sözleşmelerinden doğan davalar,
 • Vekalet Sözleşmelerinden doğan davalar,
 • Kefalet Sözleşmelerinden doğan davalar,
 • Kira akdinden doğan davalar,
 • Alım-satım akdinden doğan davalar,

 

KAMU İHALE HUKUKU

 • İhale makamına itiraz,
 • Kamu İhale Kurumu’na İtiraz,
 • İptal davası,
 • Tam yargı davası (tazminat)

 

VERGİ HUKUKU

 • Vergi Hukukuna ilişkin Davalar,
 • Vergi borcunda uzlaşma,
 • Vergi uyuşmazlıklarından doğan davalar,

 

SÖZLEŞME HAZIRLANMASI

Hukuki duruma, tarafların arzusuna ve varsa kanunun emrettiği şekli kurallara uygun her çeşit sözleşme hazırlanır. Sözleşme kurallarına riayet edilmemesi halinde hakemlik yapılarak, ihtilafların daha kısa sürede, daha masrafsız olarak çözülmesine imkan sağlanır.